مدیریت و رهبری

ویژگی های مدیر

ویژگی های مدیر در هر سازمان بزرگی یک سری از سلسله عوامل مدیریتی از جمله ویژگی های مدیر وجود دارد که باعث می شود روند کاری به درستی پیش برود....