جک های کرونایی

جک های کرونایی

جک های کرونایی

خندیدن و جک ساختن در شرایط بحرانی و ملتهب، واکنش طبیعی انسان برای افزایش روحیه خود و اطرافیان است. ما برای مدیریت کردن یک بحران نیاز داریم که روحیه داشته...

۱
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام