آیا پاکت سیگار سرطان زا است

چرا روی پاکت سیگار نوشته سرطانزا

چرا روی پاکت سیگار نوشته سرطانزا

هر محصولی را خرید میکنید، نمونه هایی از تبلیغات متفاوت بر روی آن وجود دارد. سیگار هم یکی از آن محصولات است که بر روی پاکت آن تبلیغاتی وجود دارد....

۲
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام