چرا انسان ها گریه میکنند

چرا آدمها گریه میکنند

انسان ها همواره در حال خندیدن و یا ناراحتی و گریه کردن هستند. اینها دو حس غالب بر شخصیت فرد هستند، اما خندیدن بسیار امر خوب و شادی میباشد و...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام