بهداشت جنسی

طرز استفاده از کاندوم

آموزش های مربوط به طرز استفاده از کاندوم از دو حالت خارج نیستند؛ حالت اول برای آشنایی با کاندوم از ابتدای استفاده از کاندوم شروع میکنند و حتی انواع آن...

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام