تاریخچه موسیقی

موسیقی چگونه به وجود آمد

موسیقی چگونه به وجود آمد موسیقى همزاد بشر است و وطن خاکى ندارد به همین ترتیب همه ملل و اقوام قدیم، چگونگی به وجود آمدن موسیقى را با افسانه و...