تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب شنا کردن

حالت شب

تعبیر خواب شنا کردن

اگر کسی در خواب خود را در حال شنا کردن در استخر بزرگ یا آبی پاک و زلال دید، درنعمت و شادی غوطه خواهد خورد ولی اگرخواب دید در آب گل آلود و کدر شنا میکرد، معنی آن برعکس است. اگر خواب دید در آب رودخانه شنا می کرد، خوشی زود گذری به او خواهد رسید و اگر خواب دید در دریایی آرام شنا می کرد، زندگی اش در آرامش است.

اگر خواب دید در دریای مواج شنا می کرد و اسیر طوفان و موج دریا شد که نزدیک به غرق شدن بود، در کاری وارد می شود که سرتاسرآن کار زحمت و رنج و بدنامی است. درادامه برای خواندن تعبیرخواب شنا کردن ازدیدگاه معبران با فارسی خوان باشید.

شنا کردن

شنا کردن اعتماد به نفس در هنگام مواجه شدن با ضربه‌های عاطفی و تشویش‌ها در مدیریت خانواده یا امور شغل که باعث می‌شوند آب از سر برخی مردم بگذرند. توان تجربه تاثیرات، غرایز و افکار خوشایندی که در میان آن‌ها به سر می‌بریم، انگیزه ای موثر و محرک، اعتماد به خود و به زندگی. در شنا کردن عنصر ادامه بقای شخصی وجود دارد. اگر پدر یا مادر رویای فرزندش را در حال شنا کردن ببیند این تصویر حاصل دغدغه او درباره به ساحل نجات رسیدن یا غرق شدن فرزندشان در امور زندگی‌اش است.

آموختن شنا: آموختن چگونگی ادامه بقا در محیطی جدید، مثلا افتادن در محیط جدید، گذر از کودکی و وارد شدن به مرحله بلوغ و مواجهه با محیط مدرسه یا کار و غرایز جسمانی است.

شنا کردن بر خلاف جریان امواج آب: مواجه با تضادها، دشواری‌های احساسی

شنا کردن در زیر آب: آگاهی یافتن از آنچه در ناخودآگاه نهان بود، تامل در درون خویش، دیدن آنچه زیر سطح روابط، بدل و غیره در جریان است. اگر شنا در زیر آب آسان بود نشانگر مواجهه ساده و راحت با جنبه‌های مختلف وجود فرد است.

شنا کردن با دیگران: هدف مشترک، احساس مشترک و غیره، برقراری ارتباط با دیگران.

شیرجه زدن: دل به دریا زدن در فعالیتی جدید، ارتباط یا شیوه جدیدی از زندگی

شنا کردن در خواب از دیدگاه معبران

ابن سیرین می گوید:

در خواب شناکردن، نشانه معیشت و راههای به دست آوردن آن است.

 

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببیند که در دریا شنا کرد و نتوانست به ساحل بیاید، دلیل که در بند بماند. اگر ببیند که در آب فوت شد، دلیل که در دست دشمنان هلاک گردد.

جابرمغربی گوید:

اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

•شنا کردن: زندگی بی دغدغه
•غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
شنا کردن در آب‌های با جریان تند: کاری جسورانه
•تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می‌کنید، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می‌روید. اما اگر احساس کنید، هنگام شنا کردن در آب می‌روید، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد.
اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می‌کند، نشانه آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار می‌گیرد

تعبیر خواب شنا کردن در آب زلال

  1. ابن سیرین: اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.
  2. مطیعی تهرانی: کسی که در آب زلال شنا می‌کند از سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکی‌ها استفاده می‌کند که خود آن نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکی‌ها شسته شده است از خواب برخواهد خاست.
  3. آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می‌کند، علامت آن است که به زودی بزرگ‌ترین آرزوی قلبی خود را به دست می‌آورد

 

تعبیر خواب شنا در آب کثیف

  1. آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می‌کنید، علامت آن است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید.
  2. لوک اویتنهاو می‌گوید: شنا در آب‌های کدر: مانع درکارهاست.

تعبیر خواب شنا در دریا

  1. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که در دریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بمرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.
  2. جابرمغربی گوید: اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.
  3. نفایس الفنون: اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.
  4. آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می‌کند، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می‌یابد

تعبیر خواب شنا کردن در استخر

مطیعی تهرانی: چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می‌کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می‌شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می‌گیرد

 

تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه

لوک اویتنهاو می‌گوید:

در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد.

 شنا کردن در خواب

شنا کردن در خواب نشان دهنده آن است که‌ شما در تلاشید تا به عمق یک موقعیت موجود در زندگی‌تان پی ببرید . آب نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌ است . بنابراین می‌توان این خواب را به این شکل‌ تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون ضمیر ناخودآگاهتان هستید . شنا کردن در خواب می‌تواند معنی جسمانی داشته و نشان دهنده جنبه‌های معاشرتی انسان باشد .

تعبیر خواب شناکردن و آبتنی

جابر مغربی می‌گوید:
اگر ببینید شنا کنان از آب دریا بیرون آمده‌اید و لباس پوشیده‌اید، یـعـنـی از کار برای «پادشاه» خلاص می‌شوید، ولی اگر بر خلاف این ببینید یعنی گرفتار آن کار دنیوی، یعنی کار برای پادشاه خواهی ماند.

لوک اویتنهاو می گوید :
شنا کردن و آبتنی کردن در خواب نشانه زندگی بی دغدغه است.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می کنید ، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می روید . اما اگر احساس کنید ، هنگام شنا کردن در آب می روید ، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد .

یوسف نبی علیه السلام می گوید:

آبتنی کردن در آب روشن نشانه تندرستی است.
شنا و آبتنی کردن در آب تیره نشانه بلاست و باید صدقه دهد.

 

لوک اویتنهاو میگوید :
کسی که در آب زلال شنا میکند نشانه غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها ست که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است . او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست

شنا کردن در آبهای با جریان تند به معنی کار جسورانه است.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :
شنا کردن در رودخانه انتفاع و بهره وری از مال و نعمت و عزت و بزرگی است

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می کنید علامت آن است که شادیهای بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد.
اگر خواب ببینید در آبی تیره و کدر شنا می کنید ، علامت آن است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید.
اگر خواب ببینید کودکان در آب زلالی آبتنی می کنند ، علامت آن است که افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند کرد.
اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند ، علامت آن است که به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد.

اچ میلر می‌گوید :
اگر  خواب که در هوایی آزاد آبتنی می‌کنید،به معنی این است که موفقیت بسیاری در پیش روی شما است.
اگر خواب که در یک آبشار آبتنی می‌کنید نشانگر این است که نقشه‌های شما با شکست روبه‌رو می‌شود.
اگر خواب که با لباس آب تنی می‌کنید ،بدانید که با کسی مشاجره خواهید کرد.

این مطلب توسط تیم فارسی خوان جمع آوری و تکمیل شده است امیدوارم که از این مطلب استفاده کرده باشید.همچنین از شما همراه گرامی می خواهیم که برای پیشرفت این مطلب نظر خود را از بخش دیدگاه برای ما ارسال کنید و با دیگر کاربران به تبادل نظر بپردازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام