تعبیر خواب سگ

حالت شب

سگ این حیوان دوست داشتنی و مهربان آنقدری با ما آدمها اخت گرفته است که مدتهاست معبران تعبیر خواب سگ را جز جدا نشدنی علم تعبیر خواب خود میدانند. تعبیر سگ در خواب به صورتهای مختلفی امکان پذیر است. تیم فارسی خوان دریافته که تعبیر خواب سگ سفید و سگ خانگی و سگ نگهبان بیشترین موارد دیده شده بین مردم است. خود من چند شب پیش خواب دیدم که دارم به جای تاریک و نا امن میرم که یهو چند تا سگ قهوه ای رنگ و زیبا دورم حلقه زدن. باحرکت من اونا هم جابجا میشدن و امکان راه رفتنو برام فراهم کردن و به خود من آسیبی نمیزدن. فقط داشتند واق واق کنان دورم میچرخیدن.

تعبیر سگ در خواب

سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم.

در خواب نیز عینا همین حالت پیش می‌آید.در تعبیر خواب سگ متوجه خواهید شد چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد، امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید، می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد، خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزاست و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوی، ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد سگ در خوابتان بیاید. با فارسی خوان باشید تا تعبیر آن را بدانید.

سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد، فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

تعبیر درگیری با سگ

اگر ببینی سگی به تو پارس می‌کند، یعنی دشمنت به تو حرف زشتی می‌زند.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سگ شکاری را از خودت دور می‌کنی، یعنی از دشمن با منفعتی جدا می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سگی تو را گاز گرفته و زخمی کرده‌ است، یعنی دشمنت به تو آسیب می‌رساند.

اگر ببینی سگی لباس تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دچار مسئله ناخوشایندی می‌شوی.

اگر ببینی سگی لباس تو را پاره کرده است، یعنی دچار  ضرر مالی می‌شوی

تعبیر خواب سگ

تعبیر گوشت یا شیر سگ

  1. اگر ببینی گوشت سگ می‌خوری، یـعـنـی دشمن خود را با یکی دیگر از دشمنانت شکست می‌دهی
  2. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی .
  3. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شیر سگ می‌خوری، یـعـنـی دچار ترس می‌شوی و ممکن است با دشمن خصومت کنی.

تعبیر رفتار و اندام مثل سگ

اگر ببینی مثل سگ دم داشته‌ای، یعنی مال و اموال حرام به دست می‌آوری و مردم تو را سرزنش می‌کنند

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی “مانند سگ” مشغول خوردن آب صاف از پیاله هستی، یعنی به خوشی و خوشگذرانی می‌پردازی، ولی در اثر کارهایی که انجام می‌دهی دچار بلا و فتنه می‌شوی، طوریکه مال و اموالی را که جمع نموده‌ای، اندک اندک بین مردم بذل و بخشش می‌کنی.

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب ترساندن سگ

اگر آن سگی که از خود راندید با ضعف و زبونی دوباره نزد شما بازگشت خواب شما نیکو است

نشانه این است که در امری اشتباه خواهید گرفت ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید.

در این حالت ضعفی که سگ در خواب از خود نشان می دهد نشانه پیروزی شما در بیداری است.

تعبیر خواب غذا دادن به سگ

  1. غذا دادن به سگ در خواب را نشانه آرامش یافتن از غم و غصه می داند
  2. اگر آن سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و خورد زیان مالی خواهید دید
  3. اگر آن سگ ماده باشد زنی شما را گول خواهد زد

تعبیر خواب سگ

چند مورد تعبیر خواب سگ

۱- تعبیر خواب سگ نشانه دشمنی مهربان است

۲- اگر ببیند سگ با وی نزدیکی نمود ، دلیل که دشمن در وی طمع کند .

۳- اگر دید که شیر سگ می خورد ، دلیل که ترس به او می رسد و دشمنی میبیند .

۴- اگر ببیند که سگ از وی فرار میکرد، نشانه آنست که دشمن از او میترسد

۶- پادشاه طماع ( پادشاه طمعکار )

۷- دانشمند و خادم بدفعل ( دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار )

۸- مردمان غماز ( افراد سخن چین )

همچنین بخوانید : تعبیر خواب شنا کردن

۹- اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید تعبیرش آن است که با کسی دوستی می کنید که در شان شما نیست

به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشانه پیروزی بر دشمن نیست

ببینید تعبیر سگ در خواب چه معنی هایی میتونه داشته باشه
اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت تعبیرش آن است که کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کسی که هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است .

۱۰- اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ نزد شما بازگشت نشانه خوبی دارد

چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید . در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد نشانه پیروزی شما است .

۱۱- اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید . آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید

به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت .

تعبیر سگ بزرگ در خواب

۱۳- اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد تعبیرش خوب است چون سودی عایدتان می شود .

۱۴- تعبیر خواب سگ ، یک دوست وفادار است

۱۵- خواب سگ هار ، خطر، یک دوست را تهدید میکند

۱۶- تعبیر خواب بازی کردن با سگ نشانه آشتی کردن است

۱۷- تعبیر خواب سگ بسته شده ، نشانه دشمن است

۱۸- تعبیر خواب سگ زنجیر شده ، به این معناست که باید مراقب دزدان باشید

۱۹- تعبیر خواب کتک زدن یک سگ ، نشانه وفاداری است

۲۰- اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، تعبیر آن منفعت بسیار و دوستانی پایدار است .

۲۱- دیدن سگهای کوچک در خواب ، علامت آن است که اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارند .

تعبیر سگ کثیف در خواب

۲۲- دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب ، تعبیرش بیماری کودکان و شکست در کار و حرفه دارد .

۲۳- گر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانه آن خوب است.

تعبیر خواب سگ

۲۴- اگر خواب ببینید که سگها روباه دنبال می کنند ، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است .

۲۵- اگر در خواب از دیدن سگ بزرگی بترسید ، تعبیرش آن است که می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید. دچار مشکلاتی خواهید شد و اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که با مرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهد کرد .

۲۶- اگر سگها را کنار گربه ها با ظاهری دوستانه ببینید که ناگاه به سوی هم بر می گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و با هم می جنگند ، نشانه آن است که در کار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد

۲۷-خواب سگی که چند سر دارد

نشانه آنست که می کوشید ، چند کار را هم زمان انجام دهید . معمولا در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد ، کسی که آرزو دارد در هر کاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تأمل کند .

۲۸- اگر خواب ببینید به تنهایی سفر می کنید و سگی به دنبال شما می آید ، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است

۲۹- اگر خواب ببینید سگی، گربه ای را شکار می کند ، تعبیرش معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است .

۳۰- اگر در خواب ببینید سگی ماری را شکار می کند ، تعبیر آن پیروزی و موفقیت است .

سگ ماده در خواب

۳۱- تعبیر خواب سگ ماده نشانه زن فرومایه است

۳۲- اگر کسی خواب ببیند که سگی ماده وارد خانه او شد ، تعبیر آن است که زنی فرومایه را به همسری گیرد.

۳۳- ابن سیرین نوشته خواب سگ ماده زنی بدون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ ، توله همراه داشته باشد .  به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی بد حفظ کنید

۳۴- اگر در خواب سگ ماده طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد باشد تعبیر آنست که زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد

۳۵- اگر در خواب سگ ماده ای را در خانه خود دارید ، تعبیر این خواب این است که زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند .

این مطلب توسط تیم فارسی خوان جمع آوری و تکمیل شده است امیدوارم که از این مطلب استفاده کرده باشید.همچنین از شما همراه گرامی می خواهیم که برای پیشرفت این مطلب نظر خود را از بخش دیدگاه برای ما ارسال کنید و با دیگر کاربران به تبادل نظر بپردازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

09901528674

پشتیبانی در تلگرام